HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC HỒ DẦU TIẾNG

>90
76-90
51-75
26-50
10-25
<10


CHÚ THÍCH

Các lớp bản đồ